• Kirjaudu

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuhe 28.5.2018

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja vantaalaiset,

olemme aloittamassa taloussuunnitelmamme valmistelua seuraavaksi neljäksi vuodeksi poikkeuksellisen hyvistä lähtökohdista. Noususuhdanne on tuonut vantaalaisille työtä ja hyvinvointia. Työttömyytemme on laskenut vuoden takaisesta lähes 2000 hengellä. Myös kaupungin verotulot ovat kehittyneet yli odotusten.

Taloussuunnitelman ohella olemme uudistamassa palveluverkkoamme. Vaikka kaupungin nopea kasvu on ensisijaisesti Vantaan elinvoimaa parantava positiivinen ilmiö, luo se myös haasteita uusien investointien ja palveluiden rahoitukselle. Kuluva valtuustokausi onkin tasapainoilua kaupungin kasvun rahoittamisen sekä käyttötalous- ja investointimenojen kasvupaineiden hillinnän kanssa. Valtuuston enemmistön yhdessä sopimista vastuullisista talouslinjauksista on syytä pitää edelleen tiukasti kiinni. Kun taloudenpito on tarkkaa hyvinä aikoina, voimme pitää kestävästi kiinni laadukkaista palveluista myös huonoina aikoina.

Kokoomuksen valtuustoryhmä korostaa, että kaupungin ei tarvitse tehdä tai rakentaa kaikkea itse. Vantaa on esimerkiksi menestyksekkäästi lisännyt yksityisten päiväkotien määrää vähentäen sekä käyttö- että investointimenojaan. Yksityiset kumppanit ovat myös avainroolissa monen liikuntapaikkainvestoinnin toteutuksessa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla on esimerkiksi toimivat markkinat ja lukuisia toimijoita siivous-, kiinteistö-, ateria- ja logistiikkapalveluiden aloilla. Sote-palveluissa yksityisiä kumppaneita voitaisiin käyttää laajemmin apuna jonojen purussa.

Kumppanuuksien lisääminen on keino nostaa tuottavuutta ja säästää rahaa. Säästöt voidaan kohdentaa joko laadun parantamiseen tai muiden palveluiden vahvistamiseen. Kyse ei ole ideologiasta, vaan pragmaattisesta tavasta toimia ja turvata kuntalaisten laadukkaat palvelut.

Palveluverkkosuunnitelman laadinnassa Kokoomus kiinnittää erityistä huomiota tilojen terveyteen ja toimivuuteen. Tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö on hyvä perussääntö. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin huolehtia tilojen terveellisyydestä ja esimerkiksi riittävästä ilmanvaihdosta. Kokoomus vaatii uudiskohteiden toteuttamista niin, että huonosta sisäilmasta jo altistuneiden tai sairastuneiden tarpeet huomioidaan tarkkaan rakennusvaiheessa. Kokoomus suhtautuu myös positiivisesti uusiin erilaisiin elinkaarimallilla toteutettaviin hankkeisiin, kuten esimerkiksi puisiin standardikouluihin- ja päiväkoteihin.

Taloussuunnitelman näkökulmasta palveluverkkosuunnitelmassa on erityisesti hyödynnettävä uusien teknologioiden ja sähköisten palveluiden tarjoamat mahdollisuudet. Esimerkiksi etälääkärin vastaanotolla voidaan sekä laskea kustannuksia että parantaa palvelun laatua. Kokoomus pitää myös Aviapoliksen ja koko Vantaan vetovoiman kannalta tärkeänä, että koko suomalaisen koulupolun varhaiskasvatuksesta lukioon voisi suorittaa englannin kielellä.

Kokoomus haluaa kiinnittää huomiota myös maanmyyntitulojen positiivisen kehityksen jatkumiseen. Kaupungin on laatukriteerit huomioiden pyrittävä samaan mahdollisimman kova hinta jalostamistaan ja luovuttamistaan tonteista. Matala, tehoton ja liian tiukasti säädelty rakentaminen tarkoittaa myös vähemmän tuloja uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Keskustojen tehokas rakentaminen jättää mahdollisuuden rakentaa muualla väljemmin ja luontoa säästäen. Kaupungin kasvun ja maanmyyntitulojen turvaamiseksi on kaupungin kaavoitettava myös yksityisessä omistuksessa olevia maita.

Kasvun ja maanmyyntitulojen edistämiseksi Vantaan pitää jatkaa liikenneinfran kehittämistä. Tärkein hanke on raideyhteys Tikkurilasta Hakunilan kautta Mellunmäkeen. Kustannussyistä pikaraitiotie on kuitenkin vielä kaukainen haave. Siksi Kokoomus ehdottaakin, että ensivaiheessa yhteysvälin liikenne toteutettaisiin superbusseilla. Sähkökäyttöisille superbusseille voitaisiin rakentaa asteittain omia kaistoja, jotka olisi myöhemmin muutettavissa helposti raitiotieksi. Turussa toteutetun selvityksen mukaan superbussit saataisiin käyttöön nopeasti ja puolet pienemmillä investointikustannuksilla kuin raitiovaunut.

Lopuksi Kokoomus toteaa, että yksityisten kumppanuuksien lisäämisellä saavutettavat säästöt pitäisi kohdistaa sisäilmakorjauksiin ja muihin täsmäpanostuksiin, joilla mahdollisimman vaikuttavasti saataisiin parannettua vantaalaisten hyvinvointia. Vaikuttavimpien täsmäpanostuksen löytämiseksi me päättäjät tarvitsisimme vankkaa tieto- ja näyttöpohjaa aidosti vaikuttavista toimenpiteistä. Kokoomuksen mielestä esimerkiksi subjektiivisen varhaiskasvatuksen rajauksen purkaminen oli sinänsä hyvä asia, mutta emme ole aivan vakuuttuneita siitä, että onko rajauksen poistoon kuluvat 5,5 miljoonaa hintaansa nähden vaikuttava toimenpide. Asteittaisella ja tarveperusteisella laajennuksella olisivat kustannukset olleet maltillisemmat ja kehyksessä olisi ollut enemmän joustoa esimerkiksi vahvistaa lastensuojelun ennaltaehkäiseviä palveluita.

Sakari Rokkanen

Kirjoittaja on Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja, Vantaan Kaupunginhallituksen jäsen ja valtuuston nuorin kaupunginvaltuutettu.