Vantaan Kokoomus

Aluevaaliohjelma 2022

Kokoomuksen ohjelma Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle

Vantaan Kokoomus, Keravan Kokoomus

(Lataa ohjelma PDF-muodossa täältä)

Ei hyvinvointia ilman tervettä järkeä

Nyt tarvitaan tervettä suomalaista järkeä. Sillä aluevaaleissa kyse on kansantaloudesta, terveydestä ja turvallisuudesta – jokaiselle isoista asioista.

Sote-uudistus tuo meille uuden, alueellisen hallintokerroksen, joka ei itsessään lisää hoivaa ja turvaa. Uhkana on, että kustannukset karkaavat käsistä. Tärkeintä on, että palvelut tulevat lähemmäksi ja jonot lyhemmäksi. Nyt tulee keskittyä hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Selkeä työnjako kaupunkien ja hyvinvointialueiden välillä on keskeisin asia terveyden ja toimintakyvyn edistämisessä.

Me haluamme, että hoiva ja turva lisääntyvät ja turha hallinto vähenee. Meille tärkeintä on, että ihminen on toimintakykyinen ja voi hyvin.

Siksi sydän on oikealla – myös aluevaaleissa.

 

Kokoomuksen tavoitteet

 • TAVOITTEENAMME on varmistaa, että Vantaan ja Keravan asukkaat voivat hyvin.
 • HALUAMME, että ihmiset pääsevät sujuvasti hoitoon ja resurssit riittävät ikääntyvän väestön palvelutarpeisiin.
 • MEILLE ON TÄRKEÄÄ, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa.
 • HALUAMME VARMISTAA, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut toimivat saumattomasti yhteen.
 • MERKITYSTÄ EI OLE SILLÄ, tuottaako palvelut hyvinvointialue, yritys tai yrittäjä vai sote-alan järjestö. Toiminnan on oltava laadukasta ja tehokasta.
 • TÄRKEINTÄ ON, että ihminen saa palveluita juuri silloin, kun niitä tarvitsee.
 • TOIMIVAT PALVELUT syntyvät osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön yhteistyöllä. Siksi on välttämätöntä, että hyvinvointialueella panostetaan työhyvinvointiin.
 • HYVÄLLÄ JOHTAMISELLA ja uusilla toimintatavoilla on mahdollisuus parantaa sekä työntekijöiden hyvinvointia että palveluiden laatua.
 • ÄÄNI KOKOOMUKSELLE on näissäkin vaaleissa ääni vastuulliselle taloudenpidolle.
 • KOKOOMUS SANOO EI maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä suomalaisen työn verotuksen kiristymiseen.
 • KUN TALOUS ON KUNNOSSA ja ihmisillä on töitä, riittää rahaa myös meille kaikille tärkeisiin palveluihin.

 

Nopeammin jonoista hoitoon

Mielestämme sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tärkein tavoite on saada ihmiset nopeammin jonoista hoitoon.

Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että tarvittavan avun, hoidon ja hoivan saa silloin, kun niitä tarvitsee. Palveluihin hakeutumisen on oltava helppoa ja vaivatonta. Kokoomus haluaa panostaa erityisesti ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuntoutukseen sekä omaehtoiseen terveyden edistämiseen.

Digitaaliset ja liikkuvat palvelut ovat keino parantaa merkittävästi hoitoon pääsyn sujuvuutta, helpottaa potilaiden arkea, vähentää kustannuksia sekä lisätä ihmisten tasavertaisuutta.

 1. Parannetaan palveluiden saatavuutta ja sujuvoitetaan hoitoon pääsyä esimerkiksi ottamalla käyttöön etävastaanottoja ja muita digitaalisia tai liikkuvia palveluita.
 2. Parannetaan mielenterveyspalveluihin pääsyä toteuttamalla terapiatakuu.
 3. Turvataan lapsiperheille riittävät tukipalvelut arjen helpottamiseksi ja lastensuojelun raskaiden palveluiden tarpeen ennaltaehkäisemiseksi.
 4. Panostetaan kotihoidon, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoivan laatuun. Puututaan tehokkaasti laiminlyönteihin ja palveluiden muihin epäkohtiin.
 5. Pidetään opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut edelleen lähellä lasten ja nuorten arjessa. Tunnistetaan myös opiskelijat hyvinvointialueiden asiakasryhmänä.
 6. Parannetaan omaishoitajien asemaa ja tuetaan heidän jaksamistaan. Tarjotaan riittävästi tukea ja palveluita kotona asuville esimerkiksi palveluseteleiden avulla.
 7. Luodaan sitova palvelutakuu, jolla tärkeimmät palvelut saa hankkia palvelusetelin kanssa yksityiseltä, ellei niitä saa kohtuuajassa hyvinvointialueelta.
 8. Määritellään selkeä työnjako ja rakennetaan toimivat yhteistyömallit kaupunkien ja hyvinvointialueen välille.

 

Valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia

Haluamme, että sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttäjillä on tulevaisuudessa nykyistä enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihin valinnanvapauden keinoin.

Tarvittaessa on voitava helposti vaihtaa palveluntarjoajaa, jos palvelut eivät syystä tai toisesta toimi. Paras lopputulos saavutetaan hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen saumattomalla yhteistyöllä.

 1. Edistetään ihmisten aitoa mahdollisuutta valita sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samalla lähipalveluiden turvaamisen mahdollisuudet vahvistuvat.
 2. Annetaan ihmisille mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa muun muassa palveluseteleiden käyttöä laajentamalla.
 3. Kuunnellaan aidosti ikäihmisten omia toiveita. Eri ikäisillä senioreilla on erilaisia elämäntilanteita ja palvelutarpeita. Hyvinvointialueen tulee tarjota monipuolisesti sekä laajempia että kevyempiä palveluja ikäihmisten todellisten tarpeiden mukaan.
 4. Kehitetään kotipalveluja ja kuntoutusprosesseja. Ikäihmisten toimintakyvyn kehittäminen parantaa elämänlaatua ja vähentää hoivan tarvetta.
 5. Hyödynnetään esimerkiksi vammaisten henkilöiden sekä ikäihmisten palveluissa ns. henkilökohtaista budjettia toimintakykyä edistävien ja arkea helpottavien palveluiden hankkimiseen.
 6. Järjestetään paikallisia neuvontapalveluita vanhuksille ja vammaisille.
 7. Varmistetaan vieraskielisille riittävä opastus sosiaali- ja terveyspalveluihin.
 8. Valvotaan palveluiden laatua ja puututaan tehokkaasti havaittuihin epäkohtiin.
 9. Perustetaan hyvinvointialueelle alueellisiin edustuksiin pohjautuvat vanhus- ja vammaisneuvostot sekä luodaan niille kattavat vaikutusmahdollisuudet.
 10. Hyvinvointialueen nuorisovaltuustolle myönnetään pysyvä edustus aluevaltuustoon, -hallitukseen sekä lautakuntiin.

Vahvat pelastuspalvelut

Hyvinvointialueita rakennettaessa pelastuspalveluiden asema on oltava vahva, eivätkä ne hyvinvointialueita rakennettaessa jää sosiaali- ja terveyspalveluiden varjoon. On välttämätöntä, että pelastustoimen toimintavalmius ja nopea avun saanti varmistetaan koko hyvinvointialueella.

Pelastustoimen resurssit on pidettävä jatkossakin riittävinä, eikä pelastustoimi ei saa jäädä irralliseksi saarekkeeksi hyvinvointialueen organisaatioon. Pelastus- ja ensihoitopalveluiden yhteistoiminnasta on otettava kaikki hyöty irti.

Säilytetään nykyisellään hyvin toimiva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyvinvointialueen palveluntarjoajana. Hallinnosta ja taloudellisista vastuista on tehtävä yhteistyösopimus hyvinvointialueiden kesken.

 1. Tuotetaan pelastuspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, ammattilaisten osaamisesta ja turvallisuudesta huolehtien.
 2. Syvennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastuspalveluiden yhteistyötä, jotta palvelut toimivat asiakkaan kannalta saumattomasti.
 3. Turvataan sopimuspalokuntien rahoitus ja toimintaedellytykset hyvinvointialueella.
 4. Huolehditaan hyvinvointialueen mahdollisuudesta ennakoida ja varautua häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin yhdessä muiden viranomaisten kanssa.
 5. Säilytetään nykyisellään hyvin toimiva Keski-Uudenmaan pelastuslaitos hyvinvointialueen palveluntarjoajana.

 

Hyvinvoiva henkilöstö

Laadukkaasti tuotettujen palveluiden edellytys on hyvinvoiva henkilöstö, jota on tehtävien hoitamisen kannalta riittävästi.

Työhyvinvoinnin tärkeimpiä edellytyksiä ovat hyvä johtaminen ja selkeät toimintamallit, joihin myös henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö suoriutuu tehtävistään paremmin, mikä näkyy myös palveluiden laadussa ja tuloksissa.

Työhyvinvoinnin edistämiseksi ja tarpeettoman kuormituksen ehkäisemiseksi on tärkeää, että jokainen työntekijä voi keskittyä mahdollisimman hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tärkeää on myös se, että työtehtävissä onnistumiseen saa tukea esimiehiltä ja kollegoilta.

 1. Panostetaan hyvään johtamiseen, johtamiskoulutukseen ja toimintatapojen kehittämiseen.
 2. Kehitetään palkkausjärjestelmän kannustavuutta henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen parantamiseksi.
 3. Henkilöstöä on palkittava hyvistä suorituksista sekä itsensä että työympäristönsä kehittämisessä.
 4. Huolehditaan, että hyvinvointialueen työntekijät voivat keskittyä osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Tarkistetaan tarvittaessa henkilöstön työnjakoa.
 5. Tarjotaan henkilöstölle mahdollisuuksia riittävään lisä- ja täydennyskoulutukseen.
 6. Rekrytoidaan myös ulkomailta sosiaali- ja terveysalojen koulutettuja työntekijöitä.
 7. Varmistetaan vieraskielisille työntekijöille riittävä kielitaito ja suomalaisten työkäytäntöjen hallinta.

 

Vastuullisen talouden puolesta

Palvelut on tuotettava laadukkaasti mutta samalla kustannustehokkaasti. Siksi päätöksentekoon tarvitaan päättäjiä, jotka kykenevät uudistamaan toimintatapoja, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan aikaan enemmän ja parempaa. Veroja ei voi korottaa loputtomasti.

Palveluntuottajien välinen terve kilpailu on keino parantaa laatua ja kustannustehokkuutta myös sosiaali- ja terveyspalveluissa. Siksi hyvinvointialueilla on edistettävä reilun kilpailun ja toimivien markkinoiden syntymistä. Hankintoja on toteutettava niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin. On varmistettava, että käytössä on riittävä hankintaosaaminen.

Haluamme välttää veronkorotuspaineet hyvinvointialueiden tehokkaan toiminnan ja vastuullisen taloudenpidon avulla. Sanomme ei maakuntaverolle, sillä se johtaisi väistämättä ankarampaan työn verotukseen.

 1. Huolehditaan vastuullisesta taloudenpidosta hyvinvointialueella.
 2. Hyödynnetään hyvinvointialueen palveluissa yrityksiä ja järjestöjä palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.
 3. Rakennetaan hyvinvointialuetta siten, että resurssit ohjautuvat hallinnon sijaan palveluihin.
 4. Toteutetaan hyvinvointialueen hankinnat niin, että myös pienemmillä yrityksillä on mahdollisuus osallistua kilpailutuksiin.
 5. Vahvistetaan yrittäjien innovatiivista roolia hyvinvointialueen palvelujen kehittämisessä.

Kokoomuksen perusarvot ovat lähellä kaikkia suomalaisia

Vastuuta, vapautta ja välittämistä

Kokoomus on suomalainen kansanliike. Aatteemme on yhdistelmä vastuuta, välittämistä, yksilönvapautta ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Me haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja pitää huolta niistä, jotka eivät pärjää omin avuin. Nämä ovat aitoja suomalaisia perusarvoja, joita tarvitaan myös nykymaailmassa.

Uskomme yksilöön ja sivistykseen

Me uskomme, että yhteiskunta toimii parhaiten, kun ihmisillä on aito mahdollisuus opiskella, kehittää itseään, tehdä työtä ja menestyä itse valitsemallaan tiellä. Sananvapaus on meille tärkeää, kiusaaminen ja vihapuhe tuomittavaa.

Talous tasapainoon

Politiikassa on helppo antaa kauniita lupauksia, jos lupauksen antajan ei tarvitse miettiä, kuka maksaa laskun. Kakkua ei voi jakaa ennen kuin se on leivottu; siksi talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen sekä kohtuulliset verot ovat tärkeitä.

Kannustava yhteiskunta

Työnteon pitää olla aina kannattavaa kaikille. Kannustinloukkuja tulee purkaa. Nuorten on voitava luottaa siihen, että itsensä kehittäminen ja opiskelu kannattaa. Hyvinvointiyhteiskunnan toiminnan voi turvata vain talouskasvua ja työllisyyttä edistämällä.